Menu

Świecki Zakon Karmelitów Bosych

Świecki Zakon Karmelitów Bosych należy do wielkiego Zakonu Braci Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel.

Charyzmat tej rodziny zakonnej swymi korzeniami sięga Starego Testamentu, inspirując się postacią wielkiego proroka Eliasza, który żył w obecności Bożej i z żarliwością zabiegał o „chwałę Boga Zastępów”(1 Krl 19,10).

Od samego początku za Matkę i opiekunkę Zakonu bracia obrali Maryję. To Ona jest wzorem wierności w słuchaniu i rozważaniu słowa Bożego oraz posłuszeństwa w wypełnianiu woli Bożej. Maryja jest czczona w Karmelu jako Królowa, Matka i Siostra. Znakiem Jej opieki i macierzyńskiej miłości do Zakonu jest ofiarowany karmelitom szkaplerz. W oparciu o swoją tradycję karmelici ukazują w postaci szkaplerza świętego bliskość i miłość Maryi do ludu Bożego.

Św. Teresa od Jezusa oraz św. Jan od Krzyża są uważani za duchowych Rodziców zreformowanego Zakonu. Przywrócili oni Karmelowi pierwotny blask i do dziś są nauczycielami duchowości. Ich dzieła są perłą chrześcijańskiej mistyki.

Osobiste zaangażowanie karmelity w zażyłą relację z Bogiem - trwanie na modlitwie i rozważanie słowa Bożego, owocuje apostolstwem. Ojcowie karmelici są nauczycielami modlitwy medytacyjnej i cenionymi kierownikami duchowymi. Mniszki klauzurowe swoją modlitwą obejmują cały Kościół a zwłaszcza kapłanów i misjonarzy. Natomiast członkowie Świeckiego Karmelu żyją tą samą duchowością i uczestniczą w tym samym apostolacie co zakonnicy. Zachowują jednak wyraźnie świecki charakter życia. Żyją w świecie, aby go przemieniać od wewnątrz- w swoich rodzinach, miejscach pracy, nauki i wszędzie tam, gdzie zostali posłani.

Członkiem Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych może zostać zarówno osób stanu wolnego, jak i żyjąca w małżeństwie. Konieczne jest życie sakramentalne (comiesięczna spowiedź, w miarę możliwości codzienna Eucharystia), chęć naśladowania Maryi i Jej życia oddanego Bogu oraz umiłowanie modlitwy medytacyjnej, która karmi się słowem Bożym.

Wstąpienie do Świeckiego Zakonu wiąże się z przyjęciem dodatkowych obowiązków: noszenia szkaplerza, odmawiania Liturgii Godzin (Jutrzni i Nieszporów) oraz codziennej medytacji. Członkowie obowiązani są studiować dzieła świętych Karmelu. Ważnym aspektem jest życie wspólnotowe- uczestniczenie w spotkaniach wspólnoty, tworzenie braterskich relacji i wspólne działanie na rzecz Zakonu i Kościoła.

Formacja w Świeckim Zakonie trwa 5 lat i jest wymagająca, w trakcie kandydat otrzymuje wprowadzenie do medytacji i liturgii, poznaje fundamenty życia chrześcijańskiego, historię Karmelu i doktrynę świętych doktorów Zakonu. Nabywa także wiedzy o nauce społecznej Kościoła i roli świeckich w Kościele. Formacja kończy się złożeniem przyrzeczeń życia w duchu rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa oraz ośmiu błogosławieństw. Poprze to przyrzeczenie ulega wzmocnieniu powołanie do świętości otrzymane na chrzcie świętym. Święta Teresa od Jezusa umieściła modlitwę jako fundament i podstawowe zadanie swojej rodziny zakonnej. Dlatego świecki karmelita jest wezwany do starania się, by modlitwa przenikała całe jego życie. Owocem modlitwy i przyjaźni z Jezusem jest apostolskie zaangażowanie. Członkowie Świeckiego Karmelu angażują się zwłaszcza w służbie powołań, dzieł misyjnych, nauczaniu modlitwy medytacyjnej oraz współpracują w inicjatywach Zakonu i swojej parafii.

Świecki Zakon Karmelitów Bosych przy naszej parafii został erygowany 15.10.1995 r. Wspólnota spotyka się w trzecią niedzielę miesiąca po Mszy św. porannej o godzinie 7:00. Kontakt telefoniczny 512 304 877 lub 697 497 62.